ការងារន្ទាន់១៥តំណែង​​​ សម្រាប់អ្នកចេះភាសាជប៉ុនឬភាសាចិន

ការងារបន្ទាន់ទាំង១៥សំរាប់អ្នកចេះភាសាជប៉ុននិងចិន ។ សំរាប់អ្នកដែលចេះភាសាជប៉ុននិងចិនហើយកំពុងស្វែងរកការងារ ឬមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ កុំភ្លេចចូលមើលការងារខាងក្រោមនេះ ៖

Japanese Jobs

 1. School Director(Japanese N2)
 2. Branch Manager
 3. Assistant Manager(Japanese N2)
 4. Senior Accountant (Chinese or Japanese Speaker)
 5. Japanese Customer Service Officer 
 6. Accountant
 7. Order Management Officer
 8. Quality Control Supervisor
 9. Administrator/Japanese Teacher Assistant

Chinese Jobs

 1. Shoes Pattern Maker
 2. Chinese Translator
 3. Chinese Translator/Document Controller
 4. Plastic Bag Making Machine Operator
 5. Order Management Officer
 6. Chinese/Khmer Interpreter

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។