ការងារបន្ទាន់ទាំង១៤ សំរាប់អ្នកIT សរសេរកូដ និងខាងធ្វើវុិបសាយ

សព្វថ្ងៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាពិតជាមានការរីកចម្រើន និង ទូលំទូលាយ។ គ្រប់បណ្តាក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាអាជីវកម្មផ្សេងៗពិតជាមានតម្រូវការធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញផ្នែកពត៌មានវិទ្យានេះ ជាហេតុធ្វើអោយទីផ្សារការងារផ្នែកនេះមានភាពទូលំទូលាយ ។ ហើយយើងក៏មានមុខតំណែងការងារជាច្រើន នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះ ដូចជាIT/ Programmer / Web Developer ជាដើម ។

ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែស្វែងរក ឬមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរអាចចូលមើលការងារនីមួយៗខាងក្រោមបាន ៖