ការងារបន្ទាន់សម្រាប់ខែវិច្ឆិកាទាំង៦០

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ ចំនួន60តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Business Development Manager ($2,000 – $4000)
 2. Operation & Project Manager ($2,000 – $3,000)
 3. General Manager (Japanese Speaker) ($1,500 – $2,000)
 4. General Manager (Property Development) ($1,500 – 2,500)
 5. General Manager ($1,500 – $2,500)
 6. Marketing Manager ($1,500 – $2,500)
 7. General Manager ($1,500 – $2,000)
 8. School Director(Japanese N2) ($1,500 – $3,000)
 9. Restaurant Manager ($ Negotiable)
 10. Chief Legal & Compliance Officer ($1,000 – $1,500)
 11. Sales Manager ($1,000 – $1,500)
 12. Research Market Analyst ($800 – $1,500)
 13. Head of Sales and Marketing ($800 – $1,200)
 14. Corporate Sales ($800 – $1,500)
 15. Deputy Chief Operating Officer ($600 – $1,200)
 16. HRBP Manager ($600 – $1,200)
 17. Sales & Marketing Assistant Manager (Promotion Management) ($500 – $600)
 18. Sales Supervisor ($500 – $700)
 19. Assistant Marketing/Marketing Manager ($500 – $1,000)
 20. Unit Sales Manager ($500 – $800)
 21. Assistant Manager ($500 – $700)
 22. Marketing Executive(Battery) ($400 – $700)
 23. MALL Operation Assistant Manager (Safety Control) ($400 – $600)
 24. MALL Operation Assistant Manager (Facility Control) ($400 – $600)
 25. MALL Operation Assistant Manager (Fire Prevention Control) ($400 – $600)
 26. Digital Business Officer ($400 – $700)
 27. Shoes Sample Maker (Chinese Speaker) ($400 – $500)
 28. Legal Assistant ($400 – $700)
 29. Legal Advisor ($400 – $700)
 30. Sales ($400 – $1,000)
 31. Marketing Executive ($400 – $500)
 32. Data Analysis Executive ($400 – $500)
 33. Medical Representative ($400 – $700)
 34. Sales Admin(Chinese Speaker) ($350 – $500)
 35. Sales & Marketing Supervisor ($350 – $500)
 36. Senior Sales ($350 – $500)
 37. Fixed Asset Accountant ($600 – $900)
 38. Senior Accountant (Chinese/Japanese Speaker) ($500 – $1,000)
 39. Chinese translator/Document Controller ($400 – $600)
 40. Personal Assistant to Partner ($400 – $700)
 41. Administrator (Japanese N3) ($350 – $450)
 42. Software Engineer ($1,200 – $2,500)
 43. Software Developer ($1,000 – $1,800)
 44. Senior Software Developer ($1,000 – $1,500)
 45. JAVA Developer ($1,000 – $1,500)
 46. Linux Infrastructure Engineer ($1,000 – $1,500)
 47. Structural Design Assistant Manager ($1,000 – $1,100)
 48. IT Help Desk Support ($700 – $1,000)
 49. Junior Software Developer ($500 – $800)
 50. Customer Application Developer (PHP) ($500)
 51. Platform developer (JAVA) ($500)
 52. Video Editor ($400 – $700)
 53. CAD Operator ($400 – $800)
 54. Web Developer ($400 – $700)
 55. Graphic Designer ($400 – $600)
 56. Interior Designer ($350 – $450)
 57. Designer ($500 – $600)
 58. Executive Chefs/Sous Chefs ($Negotiable)
 59. Waitress/Bartender(Female) ($Negotiable)
 60. Inspection Order Management(Chinese Speaker) ($400 – $600)

បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារ តែមិនដឹងថាការងារណាសាកសមនឹងអ្នក ខាងខេមអាបអាចជួយបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើប្រវិត្តរូប CV មកកាន់អ៊ីមែល mk@camupjob.com ខាងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅភ្លាម បើសិនខាងខ្ញុំមើលឃើញមានការងារដែលសាកសម។