ការងារបន្ទាន់ទាំង៥៥តំណែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រជប៉ុន

បច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុន និង រោងចក្រជប៉ុនមួយចំនួនកំពុងស្វែងរកបុគ្គលិក​ ជាច្រេីននាក់ដេីម្បីចូលបំរេីការ។ ថ្ងៃនេះខេមអាប់នឹងបង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗចំនួន 55 តំណែងនៅក្នុងរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនជប៉ុន ។ សម្រាប់អ្នកមានបំណងចង់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រជប៉ុន អាចចូលមើលការងារទាំង55តំណែងខាងក្រោមបាន ៖

Account/Finance/HR/Administrator

 1. Accounting and Finance General Manager (2,000-4,000$)
 2. Corporate Officer(Japanese Speaker) (1,000-1,800$)
 3. Finance Supervisor (1,000-1,500$)
 4. Deputy Collection Manager (1,000-1,500$)
 5. HR/Administrator (700-1,000$)
 6. Chief Finance and Accountant (600-1,200$)
 7. Fixed Asset Accountant (600-900$)
 8. Production Planning & Logistics Supervisor (600-700$)
 9. Factory HR/Administration Supervisor (550-650$)
 10. Corporate Planning Supervisor (500-700$)
 11. Human Resource Leader (400-500$)
 12. Chinese Translator (400-600$)
 13. Planning/General Affairs/Secretary Executive (400-600$)
 14. Logistics Operation Officer (250-550$)
 15. Operation Executive (250-450$)
 16. Junior Accounting Consultant (250-550$)

Sales/Marketing

 1. B2B Sales Manager (800-1,500$)
 2. Marketing Specialist (600-1,200$)
 3. Sales/Marketing Assistant Manager(Tenant Management) (500-600$)
 4. Sales Senior/Supervisor (500-800$)
 5. Account Coordinator(Sales) (400-700$)
 6. Marketing executive(Battery) (400-700$)
 7. Digital marketing Executive (400-700$)
 8. Sales Executive (300-600$)

IT/Software Engineer

 1. Software Engineer (1,200-2,000$)
 2. IT Application Developer (900-1,500$)
 3. IT Help Desk Support (700-1,000$)
 4. Front-End Web Developer (500-800$)
 5. IT Programmer (400-800$)
 6. IT Officer (400-600$)
 7. Video Production Assistant (Temporary) (400-800$)

Construction/Engineer/Mechanical/Electrical

 1. Safety/Health/Environmental Officer (450-550$)
 2. Mechanical Engineer (350-400$)
 3. Engineer Manager(Air-conditioner) (800-1,600$)
 4. Facility Maintenance Technician(Fit out and Renovation Assistant Manager) (500-600$)
 5. Air-Conditioner Design Engineer (400-700$)
 6. Total Industry Engineer (350-500$)
 7. Engineer (350-450$)
 8. Production Engineer (300-550$)
 9. Electrical Engineer (300-350$)
 10. Mechanic Installer (200-300$)

Other

 1. Production Management (600-900$)
 2. Quality Control (600-900$)
 3. Credit (Collection) Officer (500-800$)
 4. Order Management​ Officer (Japanese Speaker) (400-700$)
 5. អ្នកកាត់ពុម្ពស្បែកជើង (ចេះចិន)​ (400-500$)
 6. Quality Assurance​ Officer (350-500$)
 7. Team Leader (350-500$)
 8. Production Engineer (350-500$)
 9. Warehouse Officer(Forklift Driver) (350-500$)
 10. Production Process Controller (350-400$)
 11. On Site Visit Officer (200-250$)
 12. Production control/Nurse (200-300$)
 13. Livestock Veterinarian (Animal doctor) (Negotiable $)
 14. Site Storekeeper​ (300$)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើCVមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១ (Camup Job Center)
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។