ការងារបន្ទាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រជប៉ុនទាំង៤៥តំណែង

ច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុន និង រោងចក្រជប៉ុនមួយចំនួនកំពុងស្វែងរកបុគ្គលិក​ ជាច្រេីននាក់ដេីម្បីចូលបំរេីការ។ ថ្ងៃនេះខេមអាប់នឹងបង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗចំនួន 45 តំណែងនៅក្នុងរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនជប៉ុន ។ សម្រាប់អ្នកមានបំណងចង់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រជប៉ុន អាចចូលមើលការងារទាំង55តំណែងខាងក្រោមបាន ៖

 1. General Manager​​ ($1,500 – $2,500)
 2. Senior Customer Service Manager(Chinese Speaker) ($1,500 – $2,500)
 3. Assistant Operation Manager ($800 – $1,000)
 4. Freight Forwarder ($750 – $800)
 5. Accounting Supervisor ($600 – $1,000)
 6. Chinese Translator ($600 – $800)
 7. Japanese Translator ($500 – Negotiable)
 8. Japanese Translator ($500 – $1,000)
 9. Brokerage Officer (Customs Broker) ($400 – $600)
 10. Accountant ($300 – $350)
 11. Accountant ($300 – $450)
 12. Accountant ($300 – $400)
 13. Operation Officer ($300 – $550)
 14. Administrator ($300 – $400)
 15. Legal Consultant Assistant ($250 – $400)
 16. Senior Purchaser ($800 – $1,500)
 17. Store Planner ($500 – $600)
 18. Order Management Officer (Chinese Speaker) ($400 – $600)
 19. Production Control Officer ($350 – $500)
 20. Warehouse Officer ($350 – $500)
 21. Production Officer ($300 – $400)
 22. Export Operation Officer ($300 – $500)
 23. Stock Controller ($250 – $300)
 24. Order/Shipping management Officer ($250 – 300)
 25. Digital Marketing Executive ($800 – $1,500)
 26. Corporate Sales Officer ($500 – $1,000)
 27. Sales Representative ($400 – $500)
 28. Digital Marketing Officer ($400 – $600)
 29. After Senior Sales ($400 – $700)
 30. QC Supervisor ($2,000 – $2,500)
 31. Quality Assurance Officer ($350 – $500)
 32. Production Engineer ($250 – $350)
 33. Inspector ($230 – $300)
 34. Senior Graphic Designer ($400 – $700)
 35. IT Officer ($400 – $550)
 36. IT Programmer ($300 – $600)
 37. Web Developer ($250 – $800)
 38. Quantity Surveyor(Water Treatment) ($700 – $1,000)
 39. Engineer ($400 – $500)
 40. Electrical Engineer ($400 – $600)
 41. Pipe Design Engineer ($400 – $600)
 42. Water Treatment Engineer ($400 – $600)
 43. Site Supervisor ($300 – $400)
 44. Mechanical Engineer ($300 – $400)
 45. Safety Officer ($400 – $800)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើCVមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១ (Camup Job Center) ។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។