ការងារបន្ទាន់​៥០តំណែងក្នុងខែនេះ ប្រាក់ខែចាប់ពី៥០០$ឡើងទៅ

តើបងប្អូនកំពុងស្វែងរកការងារមែនទេ? ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារចំនួន៥០តំណែង ដែលមានប្រាក់ខែចាប់ពី៥០០$ ដល់ ៥០០០$ សំរាប់បេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៌ការងារខ្លះៗស្រាប់។

តោះមើលការងារ៥០តំណែងខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

 1. Sales Manager (2,500-3,500$)
 2. General Manager (2,000-5,000$)
 3. Senior Digital Marketing Officer(Promotion) (1,200-2,000$)
 4. Production Line Manager (Chinese Speaker/Expat) (1,200-1,700$)
 5. Software Engineer (1,200-2,000$)
 6. Tax Manager (1,200-1,800$)
 7. Pre-Sales Consultant (1,000-1,500$)
 8. Sales Solution Specialist/Manager (1,000-2,000$)
 9. Senior Graphics Designer (1,000-1,200$)
 10. Finance Supervisor (1,000-1,500$)
 11. China Desk Officer (1,000-2,000$)
 12. Deputy Collection Manager (1,000-1,500$)
 13. Livestock Veterinarian (Animal Doctor) (Negotiable)
 14. Android Developer (800-1,400$)
 15. iOS Developer (800-1,400$)
 16. Engineer Manager(Air-Conditioner) (800-1,600$)
 17. B2B Sales Manager (800-1,500$)
 18. Factory Manager (800-1,200$)
 19. Sales Solution Specialist (700-1,000$)
 20. Senior Accountant (700-900$)
 21. Safety Engineer (700-1,000$)
 22. Production Line Manager(Chinese Speaker) (700-900$)
 23. HR/Administrator Manager (700-1,500$)
 24. IT Helpdesk Support (700-1,000$)
 25. Female Sales (Chinese Speaker) (700-1,200$)
 26. Compensation & Benefit Officer (600-800$)
 27. Chief Of Finance & Accounting (600-1,200$)
 28. Customs Brokerage Officer (600-900$)
 29. Production Planning & Logistics Supervisor (600-700$)
 30. Production Manager (600-900$)
 31. Quality Control (600-900$)
 32. Senior Accountant (600-900$)
 33. Chinese Translator (400-800$)
 34. Fixed Asset Accountant (600-900$)
 35. Factory HR/Administration Supervisor (550-650$)
 36. Front-End Web Developer (500-800$)
 37. Sales Specialist (500-700$)
 38. Facility Maintenance Technician (500-650$)
 39. Graphic Designer (500-700$)
 40. Senior Sales/Supervisor (500-800$)
 41. Credit (Collection) Officer (500-800$)
 42. Senior Tax Accountant (500-1,000$)
 43. Sales Engineer Supervisor (Negotiable $)
 44. Cooperate Sales Executive (Negotiable $)
 45. Sales Engineer (Negotiable $)
 46. Marketing Coordinator (Negotiable $)
 47. Finance Officer (Negotiable $)
 48. Sales (Laboratory Instrument) (Negotiable $)
 49. Service Technical (negotiable $)
 50. Senior Internal Auditor (Negotiable $)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។