ឱកាសការងារខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងរដ្ឋបាលទូទៅ ទាំង២៤តំណែង

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ទាក់ទងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងរដ្ឋបាល ។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី សូមចូលមើលការងារទាំង២៤ខាងក្រោមនេះ៖

 1. Head of Finance​ ($1,500 – $2,000)
 2. Deputy Head of Finance ($1,000 – $1,500)
 3. Accounting Manager ($1,000 – $2,000)
 4. Finance Manager​ ($1,000 – $2,000)
 5. HR/Administration Manager ($700 – $1,200)
 6. Finance & Accounting Officer ($650 – $800)
 7. Fixed Asset Accountant ($600 – $900)
 8. Senior HR Officer ($600 – $1,000)
 9. Finance Unit Manager ($600 – $800)
 10. Senior Accountant (Chinese or Japanese Speaker) ($500 – $900)
 11. Accountant(Japanese Speaker) ($500 – $600)
 12. Human Resource Generalist ($500 – $600)
 13. Accounting/Finance Officer ($450 – $550)
 14. Tax Executive ($400 – $500)
 15. Personal Assistant to Partner ($400 – $700)
 16. HR Officer ($400 – $600)
 17. Accountant ($400 – $600)
 18. Administrator/Japanese Teacher Assistant ($300 – $400)
 19. Accountant ($300 – $900)
 20. HR Officer ($300 – $350)
 21. Factory Administrator ($250 – $350)
 22. Junior Accountant ($250 – $350)
 23. Operation Manual Officer ($250 – $350)
 24. Senior Internal Auditor ($ Negotiable)
សំរាប់ចម្ងល់ទាក់ទងនិងការងារ អាចសាកសួរតាមរយះ ឆាតរឺខំមិនបាន ឬអាចតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​០១០​៧៧៧​៨៣០ ក៏បាន។​​ សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យ អាចផ្ញើមកកាន់អ៊ីម៉ែល mk@camupjob.com រឺតាមតេលេក្រាម 010 777 221 ។
សម្រាប់ការងារផ្សេងទៀតអាចចូលទៅកាន់ Camup Job Center​ ។