ការងារបន្ទាន់ទាំង ៩ សំរាប់អ្នកចេះភាសាចិន

ការងារបន្ទាន់ទាំង ៩ សំរាប់អ្នកចេះភាសាចិន។ សំរាប់អ្នកដែលចេះភាសាចិន ហើយកំពុងស្វែងរកការងារ ឬមានបំណងផ្លាស់ប្តូរការងារ កុំភ្លេចចូលមើលណា។
សំរាប់ចម្ងល់ទាក់ទងនិងការងារ អាចសាកសួរតាមរយះ ឆាតរឺខំមិនបាន ឬអាចតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​០១០​៧៧៧​៨៣០ ក៏បាន។
សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យ អាចផ្ញើមកកាន់អីម៉ែល mk@camupjob.com រឺតាមតេលេក្រាម 010 777 221.